User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

?കൃതികൾ,   ? കർത്താക്കൾ         

============================

?അർത്ഥശാസ്ത്രം: കൗടില്യൻ

?അഷ്ടാധ്യായി: പാണിനി

?ഇൻഡിക: മെഗസ്തനീസ്

?മഹാഭാഷ്യം: പതഞ്ജലി

?മുദ്രാരക്ഷസം: വിശാഖദത്തൻ

?മൃച്ഛഘടികം: ശൂദ്രകൻ

?ബുദ്ധചരിതം: അശ്വഘോഷൻ

?പഞ്ചതന്ത്രം: വിഷ്ണുശർമ്മൻ

?ബൃഹത്സംഹിത: വരാഹമിഹിരൻ

?സൂര്യസിദ്ധാന്തം: ആര്യഭടൻ

?അമരകോശം: അമരസിംഹൻ

?ദേവിചന്ദ്രഗുപ്ത: വിശാഖദത്തൻ

?സ്വപ്നവാസവദത്തം: ഭാസൻ

?ഉത്തരരാമചരിതം: ഭവഭൂതി

?കിരാതാർജ്ജുനീയം: ഭാരവി

?ഋതുസംഹാരം: കാളിദാസൻ

?ശിശുപാലവധം: മാഘൻ

?വിക്രമാങ്കദേവചരിത ബിൽഹണൻ

?രാജതരംഗിണി: കൽഹണൻ

?പ്രിയദർശിക: ഹർഷവർധനൻ

?രത്നാവലി: ഹർഷവർധനൻ

?നാഗാനന്ദം: ഹർഷവർധനൻ

?കാദംബരി: ബാണഭട്ടൻ

?ഹർഷചരിതം: ബാണഭട്ടൻ

?ഇന്ദ്രഭൂതി: ജ്ഞാനസിദ്ധി

?രാവണവധം: -ഭട്ടി

?ഫോക്കോക്കി: ഫാഹിയാൻ

?സിയൂക്കി: ഹ്യൂയാൻസാങ്

?മിതാക്ഷര: വിജ്ഞാനേശ്വര

?ദശകുമാരചരിതം: ദണ്ഡി

?മാലതിമാധവം: ഭവഭൂതി

?മഹാവീരാഥരിത: ഭവഭൂതി

?പൃഥ്വിരാജ്രാസോ: ചാന്ദ്ബർദായി

?കവിരാജമാർഗം: അമോഘവർഷൻ

?മിലിന്ദപൻഹ: നാഗസേനൻ

?വാസവദത്ത: സുബന്ധു

?നിഷാദചരിതം: ശ്രീഹർഷൻ

?ഗീതഗോവിന്ദം: ജയദേവൻ

?കഥാസരിത്സാഗരം: സോമദേവൻ

?ബൃഹദ്കഥാമഞ്ജരി:

ക്ഷേമേന്ദ്രൻ

?സാഹിത്യരത്ന: സുർദാസ്

?ബൃഹദ്കഥ: ഗുണാഡ്യ

?സപ്തശോധക: ഹാലൻ

?ശൃംഗാരശതകം: ഭർത്തൃഹരി

?മത്തവിലാസപ്രഹസനം:

മഹേന്ദ്രവർമ്മൻ1

?പാദ്ഷാനാമ: അബ്ദുൽ ഹമീർ

ലാഹോരി

?താരിഖ്-ഇ-അലെ: അമീർ ഖുസ്രു

?ഷാനാമ: ഫിർദൗസി

?ഹുമയൂൺനാമ: ഗുൽബദാൻ ബീഗം

?സഫർനാമ: ഇബ്നബVarun Anandീതിസാjര: പ്രതാപരുദ്ര

?ഷാജഹാൻനാമ: ഇനായത്ഖാൻ


 

അഭിപ്രായങ്ങള്‍ താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുക ( Google Chrome Not Supported )