User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

മലയാളം

1 . അവനുടെ - അവന്റെ ആവുന്നത് ഏത് ഭാഷാ നയം❓

(a) സ്വരസംവരണം

( b) അംഗഭംഗം.

(c) തല വ്യാദേശം

✅B

2 . മലയാളം മാതാവായ തമിഴിന്റെ ഗർഭാവസ്ഥയിലിരുന്ന കാലം എന്ന് എ.ആർ പറയുന്ന കാലഘട്ടം❓

(a) സംഘകാലം

( b) ചെന്തമിഴ് കാലം

(c) ചരിത്രാതീത കാലം

✅A

 

3.  മലയാള പ്രകൃതിക്ക് മേൽ സംസ്ക്യത പ്രത്യയത്തെ അടിച്ചേൽപിക്കുന്ന രുപങ്ങൾക്ക് എ.ആർ നൽകുന പേരെന്ത്❓

(a) തത്ഭവങ്ങൾ

( b) കോമളി രുപങ്ങൾ

(C) സ്വതന്ത്ര്യ രുപങ്ങൾ

✅B

 

4 .മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ സംസ്ക്യത ഭ്രമം കയറി ഭാഷയെ അനാദരിക്കാത്ത ബ്രാഹ്മണ കവി എന്ന് എ.ആർ വിശേഷിപ്പിച്ചത്❓

(a) എഴുത്തച്ഛൻ

(b) പൂനം നമ്പൂതിരി

(c) ചെറുശ്ശേരി

✅c

 

5.  സംസ്കൃത കേരള ഭാഷകളുടെ വിവാഹം നടത്തി കൊടുത്തയാൾ എന്ന് എ.ആർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്❓

(a) എഴുത്തച്ഛൻ

(b) ചെറുശ്ശേരി

(C) പൂന്താനം

 ✅A

 

6 .കരിന്ത മിഴ് കാലത്തെ കൃതി എന്ന് എ.ആർ കണക്കാക്കുന്നത്❓

(a) വൈശിക തന്ത്രം

(b) രാമചരിതം

(C) ചന്ദ്രോത്സവം

✅B

 

7 .വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഒറ്റ ധ്വനിക്കുള്ള പേര്❓

(a) സ്വനി മം

(b) അക്ഷരം

(c) വർണ്ണം

✅C

 

8 .സ്വരവും സ്വരം ചേർന്ന വ്യഞ്ജനവും എത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു.❓

(a) അക്ഷരം

(b) സ്വനി മം

(c) രൂപി മം

 ✅A

 

9 . ശ്രുതി ഭേദങ്ങളിൽ ശ്വാസത്തെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതിന്റെ മാതിരി ഭേദം❓

(a) മാർഗ്ഗഭേദം

(b) അനുപ്രദാനം

(c) സംസർഗ്ഗം

 ✅B

 

10 . അനുനാസികങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനമായ ശ്രുതി ഭേദം ❓

(a) ക ര ണ വിഭ്രമം

( b) പരിണാമം

( c) മാര ഗ്ഗഭേദം

✅C

 

11 .ഹ്രസ്വ ദീർഘ ഭേദത്തിന് അടിസ്ഥാനമായ ശ്രുതി ഭേദം❓

(a) സ്ഥാനഭേദം

(b) പരിണാമം

(c) മാർഗ്ഗഭേദം

✅C

 

12 .സ്വര വ്യഞ്ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉച്ചാരണം വരുന്ന വർണ്ണങ്ങൾ❓ '

(a) മാധ്യമങ്ങൾ

( b) ഊഷ്മാക്കൾ

(C) ശ്വാസികൾ

 ✅A


 

അഭിപ്രായങ്ങള്‍ താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുക ( Google Chrome Not Supported )