User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 കേരളത്തിലെ കാർഷിക ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ


 • റബ്ബർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് - കോട്ടയം
 • നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം - പട്ടാമ്പി
 • കുരുമുളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം - പന്നിയൂർ
 • തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം - അമ്പല വയൽ
 • കേന്ദ്ര സമുദ്രജല മത്സ്യ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം - കൊച്ചി
 • ഭാരതീയ സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം - കോഴിക്കോട്
 • പുൽത്തൈല ഗവേഷണ കേന്ദ്രം - ഓടക്കാലി
 • ഏലം ഗവേഷണ കേന്ദ്രം - പാമ്പാടുംപാറ
 • കൈതച്ചക്ക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം - വെള്ളാനിക്കര
 • ഏത്തവാഴ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം - കണ്ണാറ
 • നാളികേര ഗവേഷണ കേന്ദ്രം - ബാലരാമപുരം
 • കരിമ്പ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം - തിരുവല്ല( പത്തനംതിട്ട ) , മേനോൻ പാറ( പാലക്കാട്  )
 • അഗ്രോണമിക് റിസർച്ച് സെന്റർ - ചാലക്കുടി
 • അടയ്ക്ക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം - പാലക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം
 • കശുവണ്ടി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം - ആനക്കയം (മലപ്പുറം) 
   
 • സ്‌പൈസസ് പാര്‍ക്ക്‌ - പുറ്റടി 
   
 • ഇഞ്ചി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം - അമ്പലവയല്‍ 
   
 • കാപ്പി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം - ചുണ്ടേല്‍ (വയനാട്‌) 
   
 • പുല്‍ത്തൈല ഗവേഷണ കേന്ദ്രം - ഓടക്കാലി (എറണാകുളം) 
   
 • ഏലം ഗവേഷണകേന്ദ്രം - പാമ്പാടും പാറ (ഇടുക്കി) 
   
 • കേന്ദ്ര കയര്‍ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം - കലവൂര്‍ (ആലപ്പുഴ) 
   
 • കരിമ്പ്‌ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം - തിരുവല്ല (പത്തനംതിട്ട) 
   
 • ഏത്തവാഴ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം - കണ്ണാറ (തൃശൂര്‍) 
   
 • കേന്ദ്ര കിഴങ്ങ്‌ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം - ശ്രീകാര്യം (തിരുവനന്തപുരം)
   
 • കൈതച്ചക്ക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം - വെള്ളാനിക്കര (തൃശൂര്‍) 
   
 • കേന്ദ്ര സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം - കോഴിക്കോട്‌ 
   
 • നെല്ല്‌ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ - പട്ടാമ്പി, മങ്കൊമ്പ്‌, കായംകുളം, വൈറ്റില

 

 

Related Link : കേരളം അറിയേണ്ടതെല്ലാം 

അഭിപ്രായങ്ങള്‍ താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുക ( Google Chrome Not Supported )