User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 

▶മങ്കയം - തിരുവനന്തപുരം (Thiruvananthapuram)

 

▶കൽക്കയം - തിരുവനന്തപുരം (Thiruvananthapuram)

 

▶പാലരുവി - കൊല്ലം (Kollam)

 

▶കുംഭാവുരുട്ടി - കൊല്ലം (Kollam)

 

▶പെരുന്തേനരുവി - പത്തനംതിട്ട (Pathanamthitta)

 

▶അരുവിക്കുഴി - പത്തനംതിട്ട  (Pathanamthitta)

 

▶മുളംകുഴി - എറണാകുളം (Ernakulam)

 

▶അരുവിക്കുഴി - കോട്ടയം (Kottayam)

 

▶മർമല - കോട്ടയം (Kottayam)

 

▶തൊമ്മൻകൂത്ത്‌ - ഇടുക്കി (Idukki)

 

▶തൂവാനം - ഇടുക്കി (Idukki)

 

▶ചീയപ്പാറ - ഇടുക്കി (Idukki)

 

▶കീഴാർകൂത്ത്‌ - ഇടുക്കി (Idukki)

 

▶അട്ടുകാട്‌ - ഇടുക്കി (Idukki)

 

▶ലക്കം - ഇടുക്കി (Idukki)

 

▶മദാമ്മക്കുളം - ഇടുക്കി (Idukki)

 

▶അതിരപ്പള്ളി - ത്യശൂർ (Thrissur)

 

▶വാഴച്ചാൽ - ത്യശൂർ (Thrissur)

 

▶പെരിങ്ങൽക്കൂത്ത്‌ - ത്യശൂർ (Thrissur)

 

▶ ആഢ്യൻപാറ - മലപ്പുറം (Malappuram)

 

▶ ധോണി - പാലക്കാട്‌ (Palakkad)

 

▶മീൻവല്ലം - പാലക്കാട്‌ (Palakkad)

 

▶സൂചിപ്പാറ - വയനാട്‌ (Wayanad)

 

▶മീൻമുട്ടി - വയനാട്‌ (Wayanad)

 

▶ചെതലയം - വയനാട്‌ (Wayanand)

 

▶കാന്തൻപാറ - വയനാട്‌ (Wayanad)

 

▶തുഷാരഗിരി - കോഴിക്കോട്‌ (Kozhikkode)

 

▶അരിപ്പാറ - കോഴിക്കോട്‌ (Kozhikkode)

 

▶അളകാപുരി - കണ്ണൂർ (Kannur)


 

അഭിപ്രായങ്ങള്‍ താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുക ( Google Chrome Not Supported )