User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 

പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളുകൾ
? *അർട്ടിക്കിൾ 14* - അവസര സമത്വത്തെ പാദിക്കുന്നു.
? *ആർട്ടിക്കിൾ 19* - അറ് അടിസ്ഥാന സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
? *ആർട്ടിക്കിൾ 21* - ജീവനും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്രി ത്തിനുമുള്ളഅവകാശം
? *ആർട്ടിക്കിൾ 24* - ബാലവേല നിരോധനം
? *ആർട്ടിക്കിൾ 25* - മതസ്വാതന്ത്ര്യം
? *ആർട്ടിക്കിൾ 31* - സ്വത്തവകാശം (300 (A) - Legal right)
? *ആർട്ടിക്കിൾ 32* - ഭരണഘടനാ പ്രതിവിധിക്കുള്ള അവകാശം
? *ഈ ആർട്ടിക്കിളിനെയാണ് അംബേദ്കർ ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവും ഹൃദയവും എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്*
? *ആർട്ടിക്കിൾ 40* - പഞ്ചായത്തുകളുടെ രൂപീകരണം
? *ആർട്ടിക്കിൾ 123* - ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ അധികാരം
? *ആർട്ടിക്കിൾ 213* - ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള ഗവർണറുടെ അധികാരം
? *ആർട്ടിക്കിൾ 280* - ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ
? *ആർട്ടിക്കിൾ 324* - ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ
? *ആർട്ടിക്കിൾ 368* - ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി
? *ആർട്ടിക്കിൾ 370* - ജമ്മു കാശ്മീരിനുള്ള പ്രത്യക പദവി

 

 

? 1 .ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്ന് അനുസരിച്ചു് ഇന്ത്യ ഒരു........ ആണ്  ?

A.  ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രം 

B. യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് സ്‌ ✔✅

C. കോസി ഫെഡറൽ 

D. ഭാരതം

 

? 2. 6 വയസുമുതൽ 14 വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നിര്ബന്ധിതവും സൗജന്യവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ / അനുച്ഛേദം    ?

A.  ആർട്ടിക്കിൾ 24 

B. ആർട്ടിക്കിൾ 21A ✔✅

C. ആർട്ടിക്കിൾ 21

D. ആർട്ടിക്കിൾ 4 A

 

? 3 .ന്യൂന പക്ഷ വിഭാഗങ്ങളുടെ  താല്പര്യങ്ങൾ  സംരക്ഷിക്കുന്ന  ഭരണഘടന വകുപ്പ്     ?

A.  ആർട്ടിക്കിൾ 30 

B. ആർട്ടിക്കിൾ 15

C. ആർട്ടിക്കിൾ 29 ✔✅

D. ആർട്ടിക്കിൾ 23

  

? 4 .ഹൈ കോടതി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന റിട്ട് ഏത് അനുച്ഛേദം അനുസരിച്ചു്      ?

A. ആർട്ടിക്കിൾ 32

B. ആർട്ടിക്കിൾ 232

C. ആർട്ടിക്കിൾ 30

D. ആർട്ടിക്കിൾ 226 ✔✅

 

? 5 .1976 ലെ 42ആം ഭേദഗതി പ്രകാരം മൗലീക കടമകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം IV. A. എന്നാൽ  മൗലിക കടമകളെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ    ?

A. ആർട്ടിക്കിൾ 19

B. ആർട്ടിക്കിൾ 19A

C. ആർട്ടിക്കിൾ 51A ✔✅

D. ആർട്ടിക്കിൾ 51

 

? 6 .ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ രൂപീകരണത്തെ  പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ    ?

A. ആർട്ടിക്കിൾ 40 ✔✅

B. ആർട്ടിക്കിൾ 48

C. ആർട്ടിക്കിൾ 49

D. ആർട്ടിക്കിൾ 46A

  

? 7 .രാജ്യ സഭ രൂപീകൃതമാവാൻ കാരണമായ ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം ?

A. ആർട്ടിക്കിൾ 80 ✔✅

B. ആർട്ടിക്കിൾ 72

C. ആർട്ടിക്കിൾ 82

D. ആർട്ടിക്കിൾ 79

 

 

? 8. മണി ബില്ലിനെ കുറിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്ന  ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം ?

A. ആർട്ടിക്കിൾ 108

B. ആർട്ടിക്കിൾ 110 ✔✅

C. ആർട്ടിക്കിൾ 112

D. ആർട്ടിക്കിൾ 114

 

 

? 09 .സുപ്രിം കോടതി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്  വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന   ഭരണഘടന വകുപ്പ്  ?

A. ആർട്ടിക്കിൾ 147

B. ആർട്ടിക്കിൾ 143

C. ആർട്ടിക്കിൾ 129

D. ആർട്ടിക്കിൾ 124 ✔✅

 

 ? 10. സാർവത്രിക പ്രായ പൂർത്തി വോട്ടവകാശത്തെക്കുറിക്കുന്ന അനുച്ഛേദം  ?

A. ആർട്ടിക്കിൾ 324

B. ആർട്ടിക്കിൾ 325

C. ആർട്ടിക്കിൾ 326 ✔✅

D. ആർട്ടിക്കിൾ 327

 

 

?11 . ബാലവേല നിരോധനത്തെ കുറിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ ഭാഗം ?

A. ആർട്ടിക്കിൾ 24  ✔✅

B. ആർട്ടിക്കിൾ 21

C. ആർട്ടിക്കിൾ 21A

D. ആർട്ടിക്കിൾ 17

 

?12 . ഇപ്പോഴത്തെ CAG(കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ )ശശികാന്ത് ശർമയാണ് എന്നാൽ CAG യെ  കുറിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ ഭാഗം ?

A. ആർട്ടിക്കിൾ 45

B. ആർട്ടിക്കിൾ 148 ✔✅

C. ആർട്ടിക്കിൾ 65

D. ആർട്ടിക്കിൾ 168

 

?13 . മൗലികാ അവകാശങ്ങളുടെ അടിത്തറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭരണ ഘടന ഭാഗം ?

A. ആർട്ടിക്കിൾ 51A

B. ആർട്ടിക്കിൾ 21A

C. ആർട്ടിക്കിൾ 16

D. ആർട്ടിക്കിൾ 21 ✔✅

 

?14 . ലിസ്റ്റുകളെ കുറിക്കുന്ന  ഭരണ ഘടന ഭാഗം ?

A. ആർട്ടിക്കിൾ 246 ✔✅

B. ആർട്ടിക്കിൾ 346

C. ആർട്ടിക്കിൾ 146

D. ആർട്ടിക്കിൾ 352

 

?15 . ബഡ്ജറ്റിനെ കുറിക്കുന്ന അനുച്ഛേദം  ?

A. ആർട്ടിക്കിൾ 108

B. ആർട്ടിക്കിൾ 110

C. ആർട്ടിക്കിൾ 112. ✔✅

D. ആർട്ടിക്കിൾ 114

 

 

അഭിപ്രായങ്ങള്‍ താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുക ( Google Chrome Not Supported )