User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 

രാജാ  - റാണിമാര്‍ ?????

? പുഷ്പ റാണി :- റോസ് 
? ആന്തൂറിയങ്ങളുടെ റാണി :- വാറോച്ചിയാനം
? മാവിനങ്ങളിലെ റാണി :- അൽഫോൻസ 
? പഴവർഗങ്ങളിലെ റാണി :- മംഗോസ്റ്റിൻ
? കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങളിലെ റാണി :- ഗ്ലാഡിയോലസ് 
? സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ റാണി :- ഏലം 
? സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ രാജാവ് :- കുരുമുളക് 
? സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളുടെ റാണി :- അത്തർ 
? പച്ചക്കറികളുടെ രാജാവ് :- പടവലങ്ങ 
? ഫലങ്ങളുടെ രാജാവ് :- മാമ്പഴം 
? കാട്ടുമരങ്ങളുടെ ചക്രവർത്തി :- തേക്ക് 
? ദേവതകളുടെ വൃക്ഷം :- ദേവദാരു 
? നെല്ലിനങ്ങളിലെ റാണി :- ബസ്മതി 
? ഓർക്കിഡുകളിലെ റാണി :- കാറ്റ് ലിയ
? ആടുകളിലെ റാണി :- ജംനാപ്യാരി
? അലങ്കാരമത്സ്യങ്ങളുടെ റാണി :-ഏയ്ഞ്ചല്‍ ഫിഷ്
? അറബികടലിന്റെ റാണി:- കൊച്ചി
? ഹിമാലയത്തിന്റെ റാണി  :- ഡാര്‍ജിലിംഗ്
? അഡ്രിയാറ്റിന്റെ റാണി :- വെനീസ്
? നിലഗിരിയുടെ റാണി :- ഊട്ടി 
? ശാസ്ത്രത്തിന്റെ റാണി :- ഗണിതം 
? ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ റാണി : - അങ്കഗണിതം
? മലകളുടെ റാണി : - മസൂറി
അഭിപ്രായങ്ങള്‍ താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുക ( Google Chrome Not Supported )