User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
 • ആപേക്ഷികസിദ്ധാന്തം - ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ
 • ബ്ലാക്ക്ഹോൾ സിദ്ധാന്തം - സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിൻസ്
 • ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്തം - മാക്സ് പ്ലാങ്ക്
 • ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക്ക് പ്രഭാവം - ഹെൻറിച്ച് ഹെട്‌സ്
 • ബോയിൽ നിയമം - റോബർട്ട് ബോയിൽ
 • അസ്ഥിരത സിദ്ധാന്തം - ഡീബ്രോളി
 • വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണ തത്വം - മൈക്കിൾ ഫാരഡേ
 • ഭൂഗുരുത്വാകർഷണ നിയമം - ഐസക് ന്യൂട്ടൺ
 • രാമൻ പ്രഭാവം - സി.വി. രാമൻ
 • വൈദ്യുത കാന്തിക സിദ്ധാന്തം - ജയിംസ് മാക്സ് വെൽ
 • ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലന നിയമം - ക്ലെപ്ലർ
 • കണികാസിദ്ധാന്തം - ഐസക് ന്യൂട്ടൺ
അഭിപ്രായങ്ങള്‍ താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുക ( Google Chrome Not Supported )