User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Present tense നെ 4 ആയി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു...

1⃣ Simple present

2⃣ Present continuous

3⃣ Present perfect

4⃣ Present perfect continuous

ഓരോന്നായി പറയാൻ പോവുകയാണ്....?

 1⃣ Simple present

? Form: subject+v1+object

Nb: Subject singular ആണെങ്കിൽ v1ന്റെ കൂടെ s/es വരും....

ഉദാഹരണങ്ങൾ?

1⃣ He likes to play cricket

2⃣ Ram goes to temple everyday

?അതേ സമയം subject plural ആണെങ്കിൽ v1 മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാകും....
(I/we/you/they ഇവ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ)

ഉദാഹരണങ്ങൾ?

1⃣ They like to play cricket

2⃣ I go to school regularly

 

? Simple present uses?

USE 1⃣

To indicate a habitual action
(സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ)

ഉദാഹരണങ്ങൾ?

1⃣ He drinks tea every morning

2⃣ My father gets up at 6 am everyday

3⃣ I go to college regularly

4⃣ we leave for work at 7am every morning

Use 2⃣.

To express general truth
(ഒരിക്കലും മാറാത്ത നിത്യസത്യമായ കാര്യങ്ങളെ കാണിക്കാൻ)

ഉദാഹരണങ്ങൾ?

1⃣ The sun rises in the east

2⃣ Paris is the capital of France

3⃣ Honey is sweet

4⃣ The earth revolves around the sun.

Use 3⃣

To express a future event that is part of a fixed time table.

(ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കും എന്ന് ഉറപ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ, time tables, official meetings തുടങ്ങിയവ)

ഉദാഹരണങ്ങൾ?

1⃣ The match starts at 10pm

2⃣ The next train arrives at 7.45am

3⃣ The meeting starts at 4 pm

 

?ഇനി interrogative അഥവാ ചോദ്യരൂപത്തിൽ ഉള്ള sentenceഇൽ simple present വന്നാൽ?

1⃣Do i write a letter?

2⃣Does he get up early in the morning?

3⃣Does sun rise in the east?

 

?Negative sentenceഇൽ simple present വരുമ്പോൾ ഉള്ള format?

subject+do not/does not+v1
( singular വന്നാൽ does)

( plural വന്നാൽ do)

ഉദാഹരണങ്ങൾ?

1⃣ I do not write a letter

2⃣ He doesnot get up early in the morning

3⃣ sun does not rise in west

അഭിപ്രായങ്ങള്‍ താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുക ( Google Chrome Not Supported )