User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
ആശാന്റെ കൃതികൾ
കോഡ് :- ആശാന്റെ നളിനിയും ലീലയും ഒരു സിംഹ പ്രസവം കണ്ടു മടങ്ങുന്പോള് ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയില് ഇങ്ങനെ പ്രരോധനം നടത്തി - ബാലരാമായണത്തിലെ പുഷ്പവാടിയില് ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത ചണ്ഡാല ഭിക്ഷുകിയുമൊത്ത് ദുരവസ്ഥയിലിരിക്കുന്പോള് വനമാല മണിമാല എന്നിവര് കരുണയോടെ വീണപൂവ് നല്കി.
* നളിനി
* ലീല
* ഒരു സിംഹ പ്രസവം
* ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയില്
* പ്രരോധനം
* ബാലരാമായണം
* പുഷ്പവാടി
* ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത
* ചണ്ഡാല ഭിക്ഷുകി
* ദുരവസ്ഥ
*വനമാല
* മണിമാല
* കരുണ
* വീണപൂവ്
അഭിപ്രായങ്ങള്‍ താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുക ( Google Chrome Not Supported )